Domov > Zero500 >

Kaj je Program ZERO500

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Program ZERO500 je namenjen zmanjševanju energetske revščine pri socialno šibkih občanih, ki živijo v eno- ali dvostanovanjskih stavbah, primernih za energetsko prenovo. Z izvedbo ukrepov, ki izboljšujejo energetsko učinkovitost njihovih stavb, se bodo občanom dejansko izboljšali bivanjski pogoji ter zmanjšala poraba energentov, kar v veliki meri prispeva k znižanju življenjskih stroškov.

Program ZERO500 izvaja Eko sklad, ki preko javnih pozivov socialno šibkim občanom, ki izpolnjujejo pogoje javnega poziva, dodeluje spodbude za izvedbo energetsko učinkovitih ukrepov, vendar največ do 9.620 EUR. V primeru, da je strešna kritina stavbe dotrajana se lahko dodeli spodbuda za izvedbo ukrepa toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru do 15.000 EUR.

Program sofinancirata Ministrstvo za infrastrukturo in Evropska Unija iz Kohezijskega sklada.

Logo Ekp Kohezijski Sklad Slo

Prenovo je možno izvesti z enim ali več energetsko učinkovitimi ukrepi:

·        toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru;

·        toplotno izolacijo fasade;

·        vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat;

·        vgradnjo sprejemnikov sončne energije za pripravo tople vode;

·        vgradnjo toplotne črpalke za pripravo tople vode;

·        vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.


Višina spodbude znaša 100 % upravičenih stroškov investicije v en ali več ukrepov, vendar ne več kot 9.620 EUR z DDV (v primeru, da je strešna kritina stavbe dotrajana, je za ukrep toplotna izolacija strehe/stropa možno dodeliti višjo spodbudo, vendar ne več kot 15.000 EUR z DDV).

1.  Eko sklad preveri, če kot vlagatelj izpolnjujete vse pogoje javnega poziva.

2.  če izpolnjujete vse pogoje, Eko sklad napoti energetskega svetovalca mreže ENSVET na ogled vaše stavbe, kjer predlaga ukrepe, ki so z vidika energetske učinkovitosti najustreznejši za vašo stavbo. Obenem vam izroči brezplačen paket naprav za zmanjšanje porabe energije in vode.

3.   Eko sklad vam pošlje Poročilo o ugotovitvah po predhodnem ogledu stavbe, kjer so po vrstnem redu navedeni ukrepi ter navodilo za pridobitev predračunov.

4.   pridobite po 2 predračuna za posamezen ukrep po vrstnem redu, vendar največ do 9.620 EUR z DDV (v primeru, da je strešna kritina stavbe dotrajana se pridobita 2 predračuna izključno za ukrep toplotna izolacija strehe/stropa skupaj z menjavo strešne kritine, vendar ne več kot 15.000 EUR z DDV).

5.   Eko sklad vam izda odločbo o pravici do spodbude ter v podpis pogodbo z Eko skladom in izvajalcem za izvedbo posameznega ukrepa.

6.   Izvajalec je dolžan v 6 mesecih od sklenitve pogodbe zaključiti izvedbo ukrepa.

7.   Energetski svetovalec izvede vmesno in končno preverjanje izvedbe ukrepa.
Po zaključku del ste dolžni na Eko sklad posredovati račun in pripadajočo zaključno dokumentacijo.

8.   Eko sklad plača račun izvajalcu.


V okviru izvedbe Programa ZERO500 prejmete tudi paket ZERO, lahko pa kandidirate tudi na javnem pozivu, ki je namenjen socialno šibkim občanom za zamenjavo stare kurilne naprave z novo na lesno biomaso ter na ostalih javnih pozivih. Pomembno je, da za iste nastale stroške ne pridobite sredstev iz različnih javnih virov.

DA, če na dan oddaje vloge:

·        ste zadnjih 12 mesecev (neprekinjeno) prejemnik denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka,

·        imate na naslovu eno- ali dvostanovanjske stavbe prijavljeno stalno prebivališče in v njej živite, ter

·        ste lastnik vsaj polovice stavbe oziroma stanovanja (kadar gre za etažirano stavbo) oz. ste skupaj z enim oz. več družinskimi člani, ki so upoštevani v odločbi CSD, solastnik vsaj polovice stavbe oziroma stanovanja.

·        podpisano izjavo, s katero pod kazensko in materialno  odgovornostjo jamčite, da se imetnik upravne odločbe, ki izkazuje legalnost in namembnost stavbe (to pomeni, da imate pred vložitvijo vloge že izdano npr. gradbeno dovoljenje za gradnjo pred 1. 1. 2003 ali odločbo o legalizaciji stanovanjske stavbe ali odločbo o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ itd.)


2. javni poziv ZERO500 je s 25. 3. 2022 zaprt.

Izpolnite vlogo na obrazcu VLOGA ZERO500, ji priložite zahtevane priloge in jo skupaj s prilogami priporočeno po pošti pošljete na naslov Eko sklad, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter