Domov > Zero500 > Novice >

Sprememba 1. javnega poziva ZERO500

Objavljeno 1.3.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

V petek, 25. 2. 2022, je bila v Uradnem listu RS objavljena sprememba 1. javnega poziva ZERO500.

Javni poziv ZERO500 »Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti eno- ali dvostanovanjskih stavb« (Uradni list RS št. 93/2020 in 180/20) se spremeni tako, kot sledi:

Besedilo 2. c) točke (»Upravičeni stroški«) se v tretjem odstavku spremeni tako, da se glasi:

»Obdobje upravičenosti stroškov za izvedbo projekta se šteje od datuma podpisa tripartitne pogodbe do najkasneje 31. 12. 2022. Stroški, ki so nastali pred ali po tem obdobju, niso upravičeni stroški po tem javnem pozivu.«

Besedilo 10. b) točke (»Rok za zaključek naložbe«) se spremeni tako, da se glasi:

»Rok za zaključek projekta je šest (6) mesecev od datuma sklenitve tripartitne pogodbe. Kot datum zaključka izvedbe projekta se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, če ta na računu ni naveden, se kot datum izvedbe projekta upošteva datum računa.

Računi morajo biti izdani v okviru obdobja upravičenih stroškov javnega poziva, in sicer od datuma sklenitve tripartitne pogodbe do najkasneje 31. 12. 2022.

V primeru objektivnih in utemeljenih razlogov, ki jih je potrebno verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek izvedbe ukrepa, se rok za zaključek posameznega ukrepa lahko podaljša, vendar ne dlje kot do 31. 12. 2022. Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih vlagatelj in izvajalec nista mogla predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njuni krivdi. V primeru zamude roka za zaključek posameznega ukrepa, pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.«

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter