Domov > Zero500 >

2. javni poziv ZERO500

Objavljeno 2.4.2021

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Status Zaprt

Objava

Uradni list RS št. 51/2021, 43/2022


Obvestilo

V petek, 25. marca 2022, je Eko sklad, j.s. zaradi porabe sredstev v Uradnem listu RS št. 43/2022 objavil zaprtje 2. javnega poziva ZERO500 za zmanjševanje energetske revščine.
2. javni poziv ZERO500 se izvaja v okviru programa »Subvencioniranje ukrepov URE v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine – Program ZERO500«, ki se financira iz sredstev Kohezijskega sklada, in se bo izvajal do leta 2023. Namenjen je gospodinjstvom z nizkimi prihodki, ki se soočajo z energetsko revščino.

Eko sklad bo na podlagi 2. javnega poziva ZERO500 dodelil upravičenim vlagateljem nepovratno finančno spodbudo za izvedbo investicij v ukrepe učinkovite rabe energije. Tem gospodinjstvom se bodo izboljšale življenjske razmere, saj jim bodo energetske prenove prinesle dejanske prihranke pri stroških za energijo; zmanjšala se bo poraba energentov in električne energije, ki za gospodinjstva z nizkimi prihodki predstavlja velik odstotek vseh življenjskih stroškov. Izboljšave bivanjskih pogojev (vlaga, plesen) pa pozitivno vplivajo tako na zdravstveno kot psihično stanje članov gospodinjstva.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za naslednje ukrepe:

 • toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru;
 • toplotno izolacijo fasade;
 • vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat;
 • zamenjava sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije;
 • zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko;
 • vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Glavne spremembe 2. javnega poziva ZERO500 glede na lani objavljen prvi poziv so sledeče:

 • razširitev nabora stavb, na katerih se projekt lahko izvede, saj je spodbuda po novem lahko dodeljena za stavbe, zgrajene pred 1. 1. 2003 (pri predhodnem pozivu je bil pogoj, da je stavba zgrajena pred 31. 12. 1967);
 • pri ukrepu »toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru« se spodbuda poleg izolacije lahko dodeli tudi za zamenjavo oz. popravilo strešne kritine v primeru, ko energetski svetovalec na predhodnem ogledu stavbe ugotovi, da je strešna kritina dotrajana in potrebna zamenjave;
 • vlagatelj mora biti prejemnik denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka zadnjih zaporednih 12 mesecev pred vložitvijo vloge (pri predhodnem pozivu je bil pogoj zadnjih 9 mesecev pred vložitvijo vloge);
 •  vlagatelj mora biti sam ali skupaj z enim oz. več družinskimi člani, ki so upoštevani pri ugotavljanju materialnega stanja vlagatelja v odločbi CSD, lastnik ali solastnik vsaj do ½ stanovanja ali stanovanjske stavbe, kjer bo izveden projekt (pri predhodnem pozivu je bilo dovoljeno, da je bil lastnik stavbe/stanovanja lahko tudi družinski član vlagatelja).

Višina spodbude znaša 100% upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 9.620 EUR z DDV za izvedbo enega ali kombinacijo izbranih ukrepov oz. 15.000 EUR z DDV, če se spodbuda dodeli izključno za izvedbo ukrepa toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru skupaj z menjavo strešne kritine. Točna višina spodbude se določi s tripartitno pogodbo in sicer na podlagi predračuna za izbrani ukrep.

 

Več informacij o pogojih in zahtevah je na voljo na spletni strani https://zero500.ekosklad.si/ ter na telefonski številki 01 241 48 44 vsak delovnik med 9. in 14. uro ali po elektronski pošti na naslovu ZERO500@ekosklad.si


PDF dokument

PDF dokument Javni poziv

Odpri Prenesi 574kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga

Odpri Prenesi 358kb
PDF dokument

PDF dokument Pooblastilo

Odpri Prenesi 94kb
PDF dokument

PDF dokument Smernice za pripravo predračuna

Odpri Prenesi 296kb
PDF dokument

PDF dokument Referenčni seznam izvajalcev

Odpri Prenesi 230kb

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter