Sistemi za prezračevanje z vračanjem toplote - rekuperacija: Kredit

Javni poziv Kredit Javni poziv 72OB24 Kreditiranje okoljskih naložb občanov

Rok za oddajo vloge Pred izvedbo naložbe

Veljavnost poziva Do objave zaključka v Uradnem listu RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Ogrevanje in prezračevanje

Oddaja vloge Prek portala eUprava, osebno v času uradnih ur, po pošti ali e-pošti Naslov in uradne ure


  • Fiksna obrestna mera: 1,0 % letno

Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije in zajemajo enega ali več spodaj navedenih ukrepov:

A - vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje prostorov ter pripravo tople vode,

B - vgradnja naprav in sistemov za povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode,

C - vgradnja naprav za proizvodnjo, soproizvodnjo ali hrambo električne energije,

D - zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja stavb,

E - gradnja ali nakup skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb,

F - nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov,

G - nakup električnih koles ali električnih motorjev,

H - odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,

I - nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva,

J - učinkovita raba vodnih virov,

K - oskrba s pitno vodo.

Fiksna obrestna mera: 1,0 %

Največ 10 let za vse ukrepe, razen za ukrep gradnje ali nakupa skoraj ničenergijskih stanovanjskih stavb ter pri obsežnejši obnovi stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega poziva, za katere odplačilna doba lahko znaša največ 20 let.

Največ do višine priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 100.000 EUR oziroma ga prosilec lahko prejme le v višini svoje kreditne sposobnosti ali kreditne sposobnosti solidarnega poroka.

  1. Minimalni znesek kredita: 1.500,00 EUR
  2. Minimalni obrok kredita: 40,00 EUR


Strošek odobritve kredita (sklenitve kreditne pogodbe) se obračuna v enkratnem znesku in znaša 1,5 % od odobrenega zneska kredita oz. najmanj 40,00 EUR in največ 175,00 EUR;

Strošek vodenja kredita (letno): 

  • 35,00 EUR za kredite do vključno 4.000,00 EUR in 
  • 45,00 EUR za kredite nad 4.000,00 EUR. 

Sorazmerni delež stroškov vodenja kredita za prvo koledarsko leto se plača ob podpisu kreditne pogodbe, za vsako naslednje leto se strošek vodenja plača na začetku leta za tekoče leto.

Strošek zavarovanja kredita se obračuna glede na višino glavnice, povečane za obresti, in dolžino odplačilne dobe; ta lahko znaša od 0,83 do 1,68 % vrednosti zavarovalne osnove.

Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe oz. občani, ki ne opravljajo dejavnosti, ki:

  • imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
  • so kreditno sposobne, skladno z merili za določanje kreditne sposobnosti, ki so del razpisne dokumentacije tega javnega poziva, razen če se kredit odobri na podlagi individualne obravnave pri zavarovalnici, ki zavaruje kredite Eko sklada

in so hkrati

  • lastniki ali solastniki nepremičnin (tj. v tem javnem pozivu: zemljišč, stavb ali njihovih delov) oziroma imetniki stavbne pravice na nepremičninah, kjer bo naložba izvedena (kar vključuje tudi etažne lastnike večstanovanjske stavbe v primeru financiranja skupne naložbe) ali
  • druge osebe s pisnim soglasjem (dovoljenjem) lastnika nepremičnine kjer bo naložba izvedena (tudi če gre za uporabnika skupnostne samooskrbe) ali
  • osebe, na katere se glasi predračun oziroma pogodba izbranega izvajalca/dobavitelja pri naložbah v ukrepe F in G (v nadaljnem besedilu: upravičena oseba).
  1. Pridobite predračun za vašo naložbo.
  2. Oddajte vlogo Eko skladu (Vloga se vedno odda Eko skladu).
  3. Prejeli boste kreditno odločbo in obrazce za preverjanje kreditne sposobnosti.
  4. Banka preveri kreditno sposobnost. Ustrezna kreditna sposobnost je pogoj za sklenitev kreditne pogodbe.
  5. Sledi sklenitev in podpis kreditne pogodbe v eni izmed poslovalnic Banke Intesa Sanpaolo najpozneje v treh mesecih po izdaji odločbe.
  6. Po podpisu pogodbe obstaja možnost nakazila do 40 % zneska kredita izključno izvajalcu naložbe.
  7. Po izvedenem nakupu oz. zaključku del oddate zaključno dokumentacijo na banko.
  8. Preostali del kredita (najmanj 60 %) oz. celotni znesek kredita se nakaže izključno izvajalcu naložbe.

Banka Intesa Sanpaolo nudi brezplačni bančni paket za kreditojemalce Eko sklada, ki še nimajo odprtega transakcijskega računa pri tej banki. Podrobnosti si lahko preberete na povezavi

PDF dokument

PDF dokument Besedilo_javnega-poziva_72OB24.pdf

Odpri Prenesi 442kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga-72OB24_čistopis.pdf

Odpri Prenesi 382kb
PDF dokument

PDF dokument Izjava_o_zaključku_naložbe_72OB24.pdf

Odpri Prenesi 200kb
PDF dokument

PDF dokument Merila-za-določanje-kreditne-sposobnosti.pdf

Odpri Prenesi 262kb
PDF dokument

PDF dokument Navodila-za-ugotavljanje-kreditne-sposobnosti-72OB24.pdf

Odpri Prenesi 173kb
Excel preglednica

Excel preglednica SEZNAM-KURILNIH-NAPRAV-9.-5.-2024.xlsx

Prenesi 71kb
PDF dokument

PDF dokument SEZNAM-KURILNIH-NAPRAV-9.-5.-2024.pdf

Odpri Prenesi 446kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam_rekuperatorji_31.5.2024.pdf

Odpri Prenesi 199kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam_rekuperatorji_31.5.2024.xlsx

Prenesi 353kb