Sistemi za prezračevanje z vračanjem toplote - rekuperacija: Kredit

Javni poziv Kredit 65OB19

Rok za oddajo vloge Pred zaključkom del

Veljavnost poziva Do objave zaključka v UL RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Ogrevanje in prezračevanje

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije.

Obrestna mera:
trimesečni EURIBOR +1,3 %

Odplačilna doba:
največ 10 let za vse ukrepe, razen za ukrep gradnje ali nakupa skoraj nič-energijskih stavb ter v obsežnejšo obnovo stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega poziva, za katere odplačilna doba lahko znaša največ 20 let.

Višina kredita:
do višine priznanih stroškov naložbe, minimalni znesek kredita je 1.500,00 EUR.

Splošni in finančni pogoji kreditiranja ter ostale določbe so podrobneje opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva.

Kredit se zavaruje pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana, v skladu s pogoji poziva. Kreditojemalec vrača kredit v mesečnih anuitetah, ki praviloma niso nižje od 40,00 EUR. Najvišja možna anuiteta za kredit je določena skladno s pravili za ugotavljanje kreditne sposobnosti. Praviloma mora kreditojemalcu od osnove za določitev kreditne sposobnosti, zmanjšanje za odtegljaje, ki se upoštevajo pri določitvi kreditne sposobnosti , vključno z upoštevanjem mesečne anuitete iz kredita, ki je predmet odobritve , ostati najmanj znesek v višini minimalne plače.

Stroške sklenitve kreditne pogodbe in vodenja kreditov ter kreditnega zavarovanja zaračuna kreditojemalcu pooblaščena banka (Intesa Sanpaolo d.d.) skladno s tarifnim pravilnikom Eko sklada, in sicer:

 • za sklenitev kreditne pogodbe v enkratnem znesku 1,4 % od vrednosti najetega posojila oziroma najmanj 40,00 EUR in ne več kot 175,00 EUR,
 • za vodenje kredita enkrat letno: 30,00 EUR za kredite do višine največ 4.000,00 EUR in 40,00 EUR za kredite nad 4.000,00 EUR  (sorazmerni delež stroškov vodenja kredita za prvo koledarsko leto se plača ob podpisu kreditne pogodbe, za vsako naslednje leto se strošek vodenja plača na začetku leta za tekoče leto),
 • za zavarovanje vračila kredita zavarovalno premijo ob sklenitvi pogodbe, ki je odvisna od odplačilne dobe kredita in zavarovalne osnove, izračunane po naslednji formuli: AN (anuiteta kredita) x n (število mesečnih anuitet). Zaračunana premija je zmnožek zavarovalne osnove in zavarovalne premije, izražene v odstotku (premijski stavek), in sicer:
 • 0,98 % za odplačilno dobo do 4 leta
 • 1,28  % za odplačilno dobo nad 4 do 9 let
 • 1,78 % za odplačilno dobo  nad 9 do 15 let
 • 1,98 % za odplačilno dobo nad 15 do 20 let


Več o kreditiranju občanov v javnem pozivu 65OB19 ali pokličite na telefonsko številko 01 241 48 20.

 • stanovanjske prezračevalne naprave, namenjene centralnemu prezračevanju, morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen naprav z entalpijskim prenosnikom toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %;
 • stanovanjske prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 70% (naprave, ki izmenjujoče dovajajo zrak v prostor in odvajajo zrak iz prostora, morajo biti vgrajene v paru in med seboj sinhronizirane);

Vse prezračevalne naprave ne smejo presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h).

 • nestanovanjske prezračevalne naprave morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt nrvu) vsaj 80 %, razen nestanovanjskih prezračevalnih naprav z decentraliziranim sistemom za rekuperacijo toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt_nrvu) vsaj 68 %.

Priznani stroški naložbe vključujejo:

 • nakup in vgradnjo naprave za centralno ali lokalno prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka,
 • nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihovanje in odsesavanje ter krmilnimi elementi,
 • nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka s toploto zemlje ali vode.

Obvezne priloge za vse naložbe so:

 • predračun izbranega izvajalca/dobavitelja s podrobnim popisom del, naprav in materiala (proizvajalec naprave/opreme, tip/oznaka naprave in materiala) ter z osnovnimi podatki o izvajalcu/dobavitelju,
 • kopija gradbenega dovoljenja oziroma uporabnega dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti stavbe, na kateri je izvedena naložba, morebitne odločbe o legalizaciji stavbe oziroma odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ, če je bila stavba zgrajena pred 31. 12. 1967 in upravičena oseba z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga, ter izjava, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisana pod kazensko in materialno odgovornostjo upravičene osebe, da je stavba, na kateri bo izvedena naložba in za katero bo upravičeni osebi dodeljena pravica do kredita, zgrajena skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem oziroma drugimi prej navedenimi upravnimi odločbami,

OZIROMA

 • izpolnjena Izjava o legalnosti in namembnosti stavbe, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo upravičene osebe, s katero le-ta izjavlja, da je predmetna stavba zgrajena skladno s predpisi o graditvi objektov, da je legalna ter da je namembnost stavbe enaka kot je opredeljena v uradnih pravnomočnih upravnih odločbah (v primeru novogradnje, ki še ni vpisana v kataster stavb in register nepremičnin, izjava ne zadostuje in je potrebno priložiti gradbeno oziroma uporabno dovoljenje).

V primeru naložb v ukrepa F in G ter ukrepov, ki se bodo izvajali v posameznem stanovanju v večstanovanjski stavbi, zgoraj navedene dokumentacije ni potrebno predložiti.

 • soglasje lastnika, kadar upravičena oseba ni lastnik stavbe oziroma dela stavbe, razen za ukrepa F in G.

Vprašanje: Ali spremembe pri kreditnih pogojih, ki jih je sprejela Banka Slovenije, vplivajo na presojo kreditne sposobnosti pri kreditih Eko sklada?

Odgovor: Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva, ki ga je sprejela Banka Slovenije, velja izključno za banke in hranilnice ter podružnice tujih bank, ki poslujejo v Sloveniji. Eko sklad tako ni zavezan upoštevati navedeni sklep, zaradi česar bo vaša kreditna sposobnost določena glede na obstoječa Merila za določanje kreditne sposobnosti za zavarovanje EKO kreditov (v prilogi). Presojo kreditne sposobnosti izvaja Banka Intesa Sanpaolo d.d. po pooblastilu Eko sklada. 

Zaradi posledic epidemije COVID-19 se je marsikdo znašel v finančni stiski in ne zmore več odplačevati svojih kreditnih obveznosti. Zato je bil sprejet ZIUZEOP, na podlagi katerega lahko stranke zaprosite za odlog odplačila kredita (moratorij na kredit). več informacij in pogoje najdete na naslednji povezavi.

PDF dokument

PDF dokument JP-65OB19-spr-5.pdf

Odpri Prenesi 699kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga-65OB19.pdf

Odpri Prenesi 131kb
PDF dokument

PDF dokument Izjava-o-zaključku-naložbe_nova_feb20.pdf

Odpri Prenesi 276kb
PDF dokument

PDF dokument Merila-za-določanje-kreditne-sposobnosti.pdf

Odpri Prenesi 114kb

Olajšajte si izpolnjevanje vloge, izpolnite jo prek spleta.

Izpolnjevanje vlog prek spleta je preprosto - kot bi imeli osebnega svetovalca. Prijavite se in nadaljujte z izpolnjevanjem vloge ali pa si le to shranite in jo izpolnite kasneje.