Izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru: Subvencija

Javni poziv Subvencija ZERO500

Rok za oddajo vloge /

Veljavnost poziva zaključen

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Izolacija in okna

Oddaja vloge / Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom, ki bivajo v gospodinjstvih z nizkimi prihodki, za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti eno- ali dvostanovanjskih stavb na celotnem območju Republike Slovenije skladno s tem javnim pozivom (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude).

Cilji javnega poziva so:

 • zmanjševanje energetske revščine v gospodinjstvih socialno šibkih občanov,
 • povečati energijsko učinkovitost stavb,
 • izboljšati socialni status in življenjske pogoje vseh članov gospodinjstva,
 • prispevati k zmanjševanju onesnaženosti zraka in
 • ozaveščanje občanov o pomenu učinkovite rabe energije.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za investicije v ukrepe, ki se bodo začele izvajati po podpisu pogodbe, katera se na podlagi izdane odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude s strani Eko sklada, j.s. (v nadaljnjem besedilu: odločba) sklene med vlagateljem, izvajalcem posameznega ukrepa in Eko skladom, j.s. (v nadaljnjem besedilu: tripartitna pogodba).

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za investicije v naslednje ukrepe:

A.   toplotna izolacija strehe in/ali stropa proti neogrevanemu prostoru,

B.   toplotna izolacija zunanjih sten,

C.   vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat,

D.   zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije,

E.   zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko,

F.   vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Po tem javnem pozivu predstavlja investicija v posamezni ukrep ali kombinacijo ukrepov v gospodinjstvu, ki izpolnjuje pogoje po tem javnem pozivu, projekt (v nadaljnjem besedilu: projekt).

Na javni poziv lahko kandidira vsaka fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 1. je polnoletni državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji;
 2. ima prijavljeno stalno prebivališče in dejansko živi na naslovu stavbe, kjer se bo investicija izvajala;
 3. je bil zadnjih 9 mesecev pred vložitvijo vloge ter je na dan vložitve vloge prejemnik denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo socialne transfere;
 4. je vlagatelj sam ali skupaj z enim oz. več družinskih članov, ki so navedeni v Odločbi Centra za socialno delo o priznanju pravice vlagatelja do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, lastnik ali solastnik vsaj do ½ eno- oz. dvostanovanjske stavbe ali etažni lastnik ali solastnik vsaj do ½ stanovanja v dvostanovanjski stavbi, kjer se bo izvedel projekt.

V primeru, da vlagatelj ni lastnik ali solastnik stavbe, je ta pogoj izpolnjen tudi, če je en oz. skupaj več družinskih članov, ki so navedeni v Odločbi Centra za socialno delo o priznanju pravice vlagatelja do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, lastnik ali solastnik vsaj do ½ eno- oz. dvostanovanjske stavbe ali etažni lastnik ali solastnik vsaj do ½ stanovanja v dvostanovanjski stavbi, kjer se bo izvedel projekt.

Predmet nepovratne finančne spodbude je eno- ali dvostanovanjska stavba oziroma stanovanje v dvostanovanjski stavbi, zgrajeni pred 31. 12. 1967 (v nadaljnjem besedilu: predmetna stavba):

 • ki je upoštevana v priloženi odločbi Centra za socialno delo o priznanju pravice vlagatelja do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ter
 • je legalna in se lahko uporablja.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za predmetne stavbe, ki imajo  izvedene prizidave ali nadzidave stavbe po 31. 12. 1967, če je bila pridobljena upravna odločba, ki izkazuje legalnost gradnje prizidave oz. nadzidave in je bila izdana pred oddajo vloge na ta javni poziv.

Nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu je lahko dodeljena le za dele predmetne stavbe, katerih namembnost je stanovanjska.

Zgoraj navedene pogoje za upravičenost do nepovratne finančne spodbude vlagatelj izkazuje z obveznimi prilogami k vlogi, ki so navedeni v 5. točki tega poziva. Eko sklad, j.s. si pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila, če meni, da izpolnjevanje določenega pogoja ni izkazano.

V primeru ugotovljene neskladnosti, neupravičenosti ali napačnih in neresničnih podatkov vlagatelj ni upravičen do dodelitve pravice do nepovratne finančne spodbude oziroma v kolikor se to ugotovi po izdaji odločbe, lahko Eko sklad, j.s. pravico do nepovratne finančne spodbude odvzame, kršitve pa naznani pristojnim organom.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 100% upravičenih stroškov projekta, vendar ne več kot 9.620,00 EUR z DDV.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, če je izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) toplotne izolacije λ/d ≤ 0,20 W/(m2K).

V delu, kjer je na stavbi že vgrajena toplotna izolacija in ta ne bo odstranjena, je lahko toplotna izolacija izvedena z dodatno toplotno izolacijo ob izpolnjevanju enačbe, s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,20 W/m2K.

Pri izračunu potrebne dodatne nove toplotne izolacije se upošteva toplotna prevodnost obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 W/(mK) in debelina obstoječe toplotne izolacije (dobst), ki je razvidna z merilnega traku na fotografiji obstoječega stanja, ki se predloži k predračunu.

Toplotna izolacija poševne strehe je upravičen strošek samo v primeru, ko je podstrešni prostor bivalen in ogrevan. 

V primeru, da energetski svetovalec na predhodnem ogledu ugotovi, Eko sklad pa nato potrdi, da je strešna kritina stavbe dotrajana in potrebna zamenjave, je predmet tega ukrepa tudi zamenjava strešne kritine, vendar le v okviru vzdrževalnih del, za izvedbo katerih ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja skladno z veljavno zakonodajo (to pomeni, da izvedba tega ukrepa praviloma ne sme spreminjati konstrukcije, zmogljivosti, velikost in namembnost objekta).

Za preverjanje ustreznosti ukrepa se k predračunu predloži izjavo o lastnostih toplotne izolacije skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po Zakonu o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZGPro-1).

 1. Seznanitev s pogoji javnega poziva v svetovalni pisarni mreže ENSVET (priporočljivo).
 2. Oddaja vloge na Eko sklad.
 3. Ogled nepremičnine s strani svetovalca ENSVET.
 4. Prejem odločbe o sofinanciranju.
 5. Pridobitev 2 predračunov za ukrep.
 6. Podpis pogodbe.
 7. Izvedba del in oddaja zaključne dokumentacije.
 8. Nakazilo spodbude izvajalcu.
PDF dokument

PDF dokument Javni-poziv-ZERO-500_zaprt.pdf

Odpri Prenesi 574kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga-2.-JP-ZERO500.pdf

Odpri Prenesi 358kb
PDF dokument

PDF dokument Pooblastilo_ZERO500.pdf

Odpri Prenesi 94kb
PDF dokument

PDF dokument Referencni-seznam-izvajalcev_apr2022.pdf

Odpri Prenesi 230kb