Električna vozila: Subvencija

Javni poziv Subvencija 84SUB-EVOB20

Rok za oddajo vloge Po nakupu in registraciji vozila

Veljavnost poziva POZIV JE ZAPRT

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Vozila

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Eko sklada Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v nakup ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil (v nadaljnjem besedilu: naložba), in sicer za naslednje ukrepe:

 • nakup novega/testnega vozila na električni pogon;
 • predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika. 

Vozila, ki so predmet javnega poziva, so namenjena za udeležbo v cestnem prometu, in sicer za vožnjo po prometnem pasu, bodo registrirana in spadajo v eno izmed kategorij cestnih vozil.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le za:

 • nakup novega/testnega vozila kategorije M1, N1 in L7e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
 • nakup novega vozila kategorije L6e, L5e, L4e, L3e, L2e in L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
 • predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e.

Vozila kategorije L1e-A niso predmet nepovratnih finančnih spodbud.

Vozila, ki so predmet nepovratnih finančnih spodbud, morajo biti opremljena z akumulatorji, ki ne temeljijo na svinčevi tehnologiji.

Pred 1. 11. 2020 vozilo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, še ne sme biti kupljeno oziroma predelano. Vozilo mora biti kupljeno od prodajalca z ustrezno registrirano dejavnostjo za prodajo vozil. Naložba mora vključevati tudi nakup ali najem baterije za obdobje vsaj 2 let. Račun za nakup ali predelavo vozila se mora glasiti na ime vlagatelja.

Nepovratna finančna spodbuda bo dodeljena v primeru, da vrednost nakupa posameznega novega vozila na električni pogon ali predelave posameznega vozila na električni pogon, ki vključuje nakup oziroma najem baterije, ne presega 65.000,00 EUR, pri čemer se kot skupna vrednost naložbe upošteva cena z vključenim DDV in vsemi morebitnimi popusti ter je razvidna iz vlogi priloženega/ih računa/ov in (morebitne) pogodbe o najemu baterije.

Dodatni pogoji za pridobitev nepovratne finančne spodbude:

- za nakup novega vozila:

 • prva registracija po proizvodnji mora biti opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 11. 2020,
 • vlagatelj mora biti po prvi registraciji prvi lastnik vozila, oziroma na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude. Iz pogodbe o finančnem lizingu mora biti razvidno, da bo vlagatelj po poteku pogodbe o finančnem lizingu lastnik vozila;

- za nakup testnega vozila:

 • testno vozilo mora biti prvič po proizvodnji registrirano v Republiki Sloveniji,
 • registracija vozila mora biti s strani vlagatelja opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 11. 2020,
 • prodajalec testnega vozila, z ustrezno registrirano dejavnostjo za prodajo vozil, mora biti prvi lastnik ali prvi uporabnik tega vozila,
 • pred nakupom testnega vozila s strani vlagatelja je bilo testno vozilo s strani prodajalca registrirano manj kot šest mesecev. Vlagatelj mora testno vozilo kupiti in registrirati pred potekom 9 mesecev od prve registracije testnega vozila,
 • vlagatelj je lastnik vozila in drugi uporabnik vozila oziroma, v primeru sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, drugi uporabnik vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude;

- za predelavo vozila:

 • prva registracija vozila po predelavi mora biti opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 11. 2020,
 • vlagatelj mora biti lastnik vozila pred predelavo in prvi lastnik po predelavi vozila,
 • predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika.


Lastnik in uporabnik vozila bosta preverjana z vpogledom v prometno dovoljenje za vozilo, ki je predmet spodbude.

Vozila, pridobljena z operativnim lizingom oziroma poslovnim najemom, niso upravičena do nepovratne finančne spodbude.

Novo vozilo se lahko kupi, zakupi oziroma se vozilo predela tudi v tujini pod zgoraj navedenimi pogoji. Označitev vozila z registrsko tablico za izvoz se ne šteje za prvo registracijo po proizvodnji novega ali predelavi starega vozila.

Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo/nadgradnjo prototipne in rabljene opreme.

Kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e in L2e so določene v Prilogi 1 Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09, 9/10,106/10 – ZMV in 75/17 – ZMV-1), skladno z Zakonom o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17). Kategoriji L1e-B in L1e-A sta določeni v Prilogi 1 Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L št. 60 z dne 2. 3. 2013, str. 52).Opis kategorij vozil:

 • M1: Vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika.
 • N1: Vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone.
 • L7e: »štirikolesa«, razen lahkih štirikoles kategorije L6e, z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega 400 kg (550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja nazivna moč motorja ne presega 15 kW.
 • L6e: »lahka štirikolesa« z maso neobremenjenega vozila manjšo od 350 kg, brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h, in katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorjih.
 • L5e: »motorna trikolesa« (vozila s tremi simetrično nameščenimi kolesi) z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo, ki presega 45 km/h.
 • L4e: (trikolesna vozila – s stransko prikolico) in
 • L3e: (dvokolesna vozila): »motorna kolesa« opremljena z motorjem, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost presega 45 km/h.
 • L2e: (trikolesna vozila): »mopedi« (kolesa z motorjem), katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h in katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorju.
 • L1e: Lahko dvokolesno vozilo na motorni pogon z dvema kolesoma in motornim pogonom, katerega največja konstrukcijsko določena hitrost vozila znaša ≤ 45 km/h, katerega največja trajna nazivna ali neto moč znaša ≤ 4 kW in katerega največja masa je po podatkih proizvajalca tehnično dovoljena masa.

Vozila kategorije L1e-A niso predmet nepovratnih finančnih spodbud.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do:

 • 4.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1;
 • 3.500,00 EUR za nakup testnega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1;
 • 3.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije N1;
 • 1.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L7e;
 • 1.000,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L6e;
 • 750,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L3e ali L4e ali L5e;
 • 500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L2e;
 • 300,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L1e-B.

Nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 20 % vrednosti upravičenih stroškov naložbe.

Upravičeni stroški naložbe so (vključno z DDV):

 • strošek nakupa novega/testnega vozila na električni pogon (najem baterije se šteje za upravičen strošek naložbe);
 • stroški sestavnih delov, potrebnih za predelavo vozila na električni pogon, in stroški dela predelave.
PDF dokument

PDF dokument Obvestilo-vlagateljem-in-postopek-oddaje-vloge-84SUB-EVOB20_novo_16.6.2022.pdf

Odpri Prenesi 153kb
PDF dokument

PDF dokument 01_84SUB-EVOB20_javni-poziv_zaprt.pdf

Odpri Prenesi 663kb