Celovita obnova stanovanjske stavbe: Subvencija

Javni poziv Subvencija 89SUB-sNESOB21

Rok za oddajo vloge POZIV JE ZAPRT

Veljavnost poziva Do objave zaključka v Ur.l. RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Nakup / gradnja / celovita obnova stanovanjske stavbe

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah ali po pošti Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v gradnjo ali nakup skoraj ničenergijskih novih eno- ali dvostanovanjskih stavb, za celovito skoraj ničenergijsko prenovo starejših eno- ali dvostanovanjskih stavb in za nakup stanovanj v novih ali prenovljenih skoraj ničenergijskih tri- in večstanovanjskih stavbah na območju Republike Slovenije.

Zmanjšanje potrebne energije za delovanje stavb je zagotovljeno z usklajenimi ukrepi za doseganje visoke energijske učinkovitosti na ovoju stavbe in na stavbnih tehničnih sistemih, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v njeni bližini. Skoraj ničenergijske stavbe dolgoročno zagotavljajo nizke stroške obratovanja, manjše okoljske obremenitve ter višajo kakovost bivalnega okolja. Zaradi celovitega pristopa k načrtovanju, optimizacije ukrepov učinkovite rabe energije, rabe obnovljivih virov na lokaciji stavbe, kakovostne gradnje, in nadzora ter manjših stroškov obratovanja in vzdrževanja imajo daljši življenjski cikel in nizek ogljični odtis.

Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne gradnje novih skoraj ničenergijskih stanovanjskih stavb, povečanje rabe obnovljivih virov energije in zagotavljanje celovite skoraj ničenergijske prenove starejših stanovanjskih stavb.

Za stanovanjske stavbe po tem javnem pozivu štejejo stavbe, ki so skladno s Tehnično smernico TSGV-006: 2018 o razvrščanju objektov uvrščene med enostanovanjske (1110), dvostanovanjske (1121) oziroma tri- in večstanovanjske stavbe (1122). Pravica do spodbude se lahko dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba za izvedbo enega v nadaljevanju navedenega ukrepa A, B ali C, ki: − se bo pričel izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude na ta javni poziv, ali − se je pričel izvajati v obdobju od 1. 1. 2021 do objave tega javnega poziva v Uradnem listu RS. Za pričetek izvajanja ukrepov šteje pričetek izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, kar vlagatelj izkazuje z računi za navedena dela.

PDF dokument

PDF dokument 89SUB-sNESOB21-Vloga.pdf

Odpri Prenesi 384kb
PDF dokument

PDF dokument 89SUB-sNESOB21-Zahtevek-za-izplačilo.pdf

Odpri Prenesi 105kb
Excel preglednica

Excel preglednica 89SUB-sNESOB21-Seznam-prilog-k-zahtevku-za-izplačilo-in-upravičeni-stroški.xlsx

Prenesi 23kb
Excel preglednica

Excel preglednica 89SUB-sNESPO21-Klimatski_podatki_PHPP_T2000-2009_J1991-2010.xlsx

Prenesi 15kb
PDF dokument

PDF dokument 89SUB-sNESOB21-Javni-poziv-zakljucen.pdf

Odpri Prenesi 369kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam_rekuperatorji_16.8.2023-PHPP.pdf

Odpri Prenesi 159kb
PDF dokument

PDF dokument seznam-TC.pdf

Odpri Prenesi 2kb