Samooskrbne sončne elektrarne: Subvencija

Javni poziv Subvencija 93SUB-SO21

Rok za oddajo vloge /

Veljavnost poziva Javni poziv je zaprt

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Električna samooskrba

Oddaja vloge / Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči za nove naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije. Skupnostna samooskrba pomeni samooskrbo večstanovanjske stavbe in skupnosti OVE, skladno z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, pri čemer večstanovanjska stavba pomeni večstanovanjsko stavbo, poslovno - stanovanjsko, stanovanjsko - poslovno in poslovno stavbo. Nova naložba je naložba v napravo za samooskrbo z električno energijo, ki ob oddaji vloge še ni bila zaključena, ali naložba v napravo za samooskrbo z električno energijo, ki bo začela obratovati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu. Naprava za samooskrbo z električno energijo mora biti nameščena na stavbi, ki je zgrajena na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma je bila za stavbo izdana odločba o legalizaciji oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona. Naprava za samooskrbo z električno energijo je lahko nameščena tudi na enostavnem ali nezahtevnem objektu, ki se nahaja ob stavbi in je zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le za nove naprave za samooskrbo z električno energijo. Naprava za samooskrbo z električno energijo mora biti skladna z zahtevami iz soglasja za priključitev, izdanega na podlagi 139. člena Zakona o oskrbi z električno energijo in Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z 2 električno energijo iz obnovljivih virov energije.

PDF dokument

PDF dokument Javni-poziv-93SUB-SO21_zakljucen.pdf

Odpri Prenesi 270kb
PDF dokument

PDF dokument 93SUB-SO21_Obrazec-de-minimis.pdf

Odpri Prenesi 119kb