Nakup vozil za prevoz potnikov: Subvencija

Javni poziv Subvencija 109SUB-PPŠ23

Rok za oddajo vloge Pred nakupom vozil

Veljavnost poziva Javni poziv je ZAPRT

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Vozila in trajnostna mobilnost

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah ali po pošti, ali na elektronski naslov: vloge@ekosklad.si Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v nakup okolju prijaznih novih vozil za izvajanje javnega prometa za prevoz potnikov in njihove prtljage ter za prevoz šolarjev.

Po tem javnem pozivu se šteje, da je vozilo okolju prijazno, če je:

  • na električni pogon, brez emisij CO2 na izpustu ali
  • na vodik, brez emisij CO2 na izpustu.

Šteje se, da je vozilo novo, če bo kupljeno s strani občine kot prve lastnice po oddaji vloge na ta javni poziv in bo prvič po proizvodnji registrirano v Republiki Sloveniji na ime občine.

Namen javnega poziva je spodbujanje nakupa okolju prijaznih vozil zaradi širitve oziroma vzpostavitve novih linij javnega prometa ali šolskih prevozov ali zamenjave obstoječih zastarelih vozil z visokimi izpusti delcev PM10 z okolju prijaznimi vozili na linijah javnega potniškega prometa ali šolskih prevozov.

V obeh primerih je namen tega javnega poziva tudi s sodobnimi vozili znižati raven hrupa in povečati število prepeljanih potnikov v javnem potniškem prometu ter tako izboljšati trajnostno mobilnost prebivalcev. Skupni učinek je manjša onesnaženost zunanjega zraka s PM10 oziroma izboljšanje kakovosti zraka in bivanja.

Nepovratna finančna spodbuda bo dodeljena za nakup novih vozil naslednjih kategorij:

  • M1 z vsaj sedmimi sedeži poleg sedeža voznika (npr. kombi),
  • M2,
  • M3,
  • in/ali vozil drugih kategorij (razen M1) z vsaj petimi sedeži poleg vozniškega sedeža (npr. minibus) ali nadgradnjami z najmanj enim ali največ tremi priklopniki (npr. cestni turistični vlak),

ki bodo namenjena izključno za javni prevoz potnikov (tudi otrok, mlajših od 12 let) in ki bodo namenjena širitvi ali vzpostaviti novih linij javnega potniškega prometa ali šolskih prevozov oziroma bodo na obstoječih linijah javnega prometa ali šolskih prevozih nova vozila nadomestila obstoječa vozila v lasti občine, namenjena javnemu prometu za prevoz potnikov in njihove prtljage ali šolskemu prevozu emisijskega razreda EURO III in nižje.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 80 % upravičenih stroškov za posamezno vozilo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot:

  • 600.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon, brez emisij CO2 na izpustu;
  • 760.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na vodik, brez emisij CO2 na izpustu.

Če občina, ki leži na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in nasl., v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), na tem javnem pozivu kandidira za naložbo, ki se bo uporabljala izključno na območju iz 9. člena ZTNP-1, se v skladu s šestim odstavkom 11. člena ZTNP-1 končna višina nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu poviša za 25 %.

Posamezni občini se lahko dodeli do največ 50 % razpisanih sredstev.

Na tem javnem pozivu lahko kandidirajo občine, ki bodo po oddaji vloge na ta javni poziv kupile okolju prijazno/a vozilo/a, s katerim/i bodo:

  • razširile oziroma vzpostavile nove linije javnega potniškega prometa ali šolskih prevozov ali
  • zamenjale obstoječa zastarela vozila, namenjena za javni potniški promet ali šolski prevoz z visokimi izpusti delcev PM10 z okolju prijaznimi vozili

in imajo za načrtovani nakup sprejet občinski proračun z vključeno postavko nakupa predmetnih vozil oziroma sprejet načrt razvojnih programov (NRP) s finančno konstrukcijo za naložbo, ki bo predmet spodbude.

PDF dokument

PDF dokument 109SUB-PPŠ23_VLOGA.pdf

Odpri Prenesi 342kb
PDF dokument

PDF dokument 109SUB-PPŠ23_VLOGA_INTERAKTIVNA_28.-7.-2023.pdf

Odpri Prenesi 307kb
PDF dokument

PDF dokument JP-109SUB-PPŠ23_BESEDILO_JAVNEGA_POZIVA---poziv-je-zaprt.pdf

Odpri Prenesi 596kb