Kurilne naprave na lesno biomaso: Subvencija

Javni poziv Subvencija 82FS-PO20

Rok za oddajo vloge Pred zaključkom naložbe

Veljavnost poziva Zaprt

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Ogrevanje in prezračevanje

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Eko sklada Naslov in uradne ure


Podjetjem so na voljo finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Spodbude so v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

 1. lokalne skupnosti,
 2. pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 3. pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

 

Spodbude so na voljo za enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude:

A- toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,

B- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,

C- toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,

D- zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,

E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,

H- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,

I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,

J- vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave v stavbi,

K- optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,

L- vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe,

M- gradnja skoraj nič-energijske stavbe,

N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,

O- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,

P- uvedba sistema upravljanja z energijo,

R- energetska učinkovitost v tehnološkem procesu,

S- naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.

 

Za posamezen ukrep je možno pridobiti nepovratna sredstva, kredit ali pa kombinacijo obojega, in sicer nepovratna sredstva v višini do 20 %, kredita pa v višini do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV, po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 %.

Nepovratna sredstva za ukrepe od A do L so lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stavbe zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20) za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967, pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.

Spodbude ni mogoče dodeliti za prenovo in gradnjo stavb, namenjenih nadaljnji prodaji na trgu.

Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo nove kurilne naprave na lesno biomaso, in sicer:

 • za kotel na lesno biomaso skladen z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189 z dne 28. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo kotlov na trdno gorivo (UL L št. 193 z dne 21. 7. 2015, str. 100; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) 2015/1189) mora izpolnjevati naslednje zahteve, in sicer da: sezonska energijska učinkovitost kotla pri ogrevanju prostorov ni manjša od 78 %, sezonske emisije trdnih delcev pri ogrevanju prostorov ne presegajo 30 mg/m3 za kotel s samodejnim polnjenjem in 45 mg/m3 za kotel z ročnim polnjenjem, sezonske emisije ogljikovega monoksida pri ogrevanju prostorov ne presegajo 380 mg/m3 za kotel s samodejnim polnjenjem in 530 mg/m3 za kotel z ročnim polnjenjem, sezonske emisije organskih plinskih mešanic pri ogrevanju prostorov ne presegajo 20 mg/m3 za kotel s samodejnim polnjenjem in 30 mg/m3 za kotel z ročnim polnjenjem, sezonske emisije dušikovih oksidov pri ogrevanju prostorov, izražene v dušikovem dioksidu, ne presegajo 200 mg/m3 za vse kotle na lesno biomaso pri računski vsebnosti kisika 10 % v suhih dimnih plinih. Kotel na lesno biomaso z ročnim polnjenjem goriva mora imeti za optimalno zgorevanje prigrajen hranilnik s prostornino zahtevano z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189. Zahteve veljajo za osnovno gorivo in vsako drugo primerno gorivo.

ali

 • za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje. mora izpolnjevati naslednje zahteve: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 91,0 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 18,0 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250,0 mg/m3, določeno po standardu SIST EN 14785:2006.


Kotel je kurilna naprava, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe. 

Ustreznost kotla na lesno biomaso bo preverjena na podlagi dokumentacije skladne z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189. V primeru vgradnje kotla, katerega nazivna izhodna toplotna moč bo večja od področja uporabe Uredbe Komisije (EU) 2015/1189, mora kotel izpolnjevati predpise, ki urejajo to področje, kar se dokazuje s prilogami, ki izkazujejo njegovo ustreznost.

Ustreznost peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) bo preverjena na podlagi merilnega poročila skladno s standardom SIST EN 14785:2006, izdelanega s strani pri Evropski komisiji priglašenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1 oziroma z drugim ustreznim dokazilom.

Spodbuda za naložbo vgradnje kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, če občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja (daljinsko ogrevanje ali uporaba zemeljskega plina). Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je določen drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.

Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV.

Upravičeni stroški naložbe vključujejo:

 • nakup in vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso,
 • predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter sanacijo ali izgradnjo dimnika,
 • nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, senzorjev CO, krmilne opreme, hranilnika, vodnega toplotnega zbiralnika, sanitarne toplotne črpalke, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje.

Pri dodelitvi nepovratnih sredstev stroški gradnje stavbe za postavitev kotlovnice in zalogovnika za gorivo niso upravičen strošek naložbe, lahko pa so upoštevani pri dodelitvi kredita. 

V primeru izvedbe naložbe s souporabo kurilne naprave na fosilno gorivo, le-ta ni upravičen strošek naložbe pri dodelitvi nepovratnih sredstev, lahko pa se upošteva pri dodelitvi kredita.

Obvezne priloge k vlogi:

 • predračun izvajalca za nakup in vgradnjo nove kurilne naprave na lesno biomaso, ki mora vključevati navedbo proizvajalca, vrsto in točno oznako kurilne naprave ter popis del, ki so predmet naložbe, 
 • za novi kotel na lesno biomaso dokumentacijo skladno z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189, če novi kotel na lesno biomaso še ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si oziroma za kotle večje moči od področja uporabe Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/1189, priloge, ki izkazujejo ustreznost kotla, 
 • za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin): merilno poročilo pri Evropski komisiji priglašenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, skladno s standardom SIST EN 14785:2006 oziroma drugo ustrezno dokazilo, če vgrajena kurilna naprava na lesno biomaso še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si,  
 • fotografija prostora, kamor bo vgrajena kurilna naprava ter fotografija prostora, kamor bo vgrajen toplotni zbiralnik z označeno lokacijo namestitve nove kurilne naprave in toplotnega zbiralnika, 
 • fotografija vgrajenega toplotnega zbiralnika, če je le-ta že vgrajen in ni predmet naložbe, ter dokumentacijo, iz katere bo razviden volumen toplotnega zbiralnika (npr. fotografija napisne etikete, račun za nakup ipd.).

Obvezna vsebina zaključne dokumentacije:

 • račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,
 • dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje,
 • poročilo o prvem pregledu kurilne naprave na lesno biomaso oziroma drug dokument, skladen s predpisi, ki urejajo to področje,
 • fotografije vgrajene kurilne naprave na lesno biomaso in toplotnega zbiralnika (če je ta vgrajen ali pa je obvezen glede na določila javnega poziva),
 • fotografija napisne tablice z znakom CE v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (UL L št. 285 z dne 31. 10. 2009, str. 10), pritrjene na kotlu skladnem z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189 oziroma za vse ostale kurilne naprave fotografijo napisne tablice proizvajalca, ki je pritrjena na kurilni napravi.
PDF dokument

PDF dokument JP-82FS-PO20-zak.pdf

Odpri Prenesi 499kb
PDF dokument

PDF dokument JP-82FS-PO20-Tehnični-pogoji.pdf

Odpri Prenesi 519kb
Excel preglednica

Excel preglednica 4_82FS-PO20-Obrazec-Predlog-zavarovanja-kredita.xlsx

Prenesi 36kb
Excel preglednica

Excel preglednica 4_82FS-PO20-Obrazec-Presoja-kreditne-sposobnosti.xlsx

Prenesi 193kb
PDF dokument

PDF dokument 4_82FS-PO20-PRILOGA-Elementi-presoje-kreditne-sposobnosti-in-ustreznosti-zavarovanja.pdf

Odpri Prenesi 81kb
Excel preglednica

Excel preglednica 82FS-PO20---klimatski_podatki_za_izracune_stavb_z_metodo_PHPP_T2000-2009_J1991-2010.xlsx

Prenesi 16kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam_rekuperatorji_26.11.2021.xlsx

Prenesi 344kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam_rekuperatorji_26.11.2021.pdf

Odpri Prenesi 121kb
Excel preglednica

Excel preglednica SEZNAM-KURILNIH-NAPRAV-9.12.2021.xlsx

Prenesi 67kb
PDF dokument

PDF dokument SEZNAM-KURILNIH-NAPRAV-9.12.2021.pdf

Odpri Prenesi 157kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam_TČ_10.12.2021.pdf

Odpri Prenesi 2kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam_TČ_10.12.2021.xlsx

Prenesi 325kb