Gradnja skoraj ničenergijskih stavb: Kredit

Javni poziv Kredit 69ONS22

Rok za oddajo vloge pred zaključkom naložbe

Veljavnost poziva do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Gradnja ali celovita obnova stavb

Oddaja vloge osebno, po pošti ali po elektronski poti Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: poziv) so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo in v celoti financirajo lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: občine) na območju Republike Slovenije. Okoljske naložbe po tem pozivu so naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljnjem besedilu: naložbe) v gradnjo novih skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena, stanovanjskih stavb za posebne družbene skupine in stavb javne uprave (v nadaljnjem besedilu: stavbe), razvrščenih po enotni klasifikaciji objektov v skupine kot sledi: 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, 12620 Muzeji in knjižnice, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo, 12650 Stavbe za šport, 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine, 12201 Stavbe javne uprave.

Do pridobitve kredita so upravičene občine, ki izvajajo in v celoti financirajo naložbo, ki je predmet vloge za pridobitev kredita, ter so lastnice, solastnice ali imetnice stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena. Upravičena oseba po tem pozivu je v primeru solastništva lahko samo občina, ki ima nepremičnino, kjer bo naložba izvedena, v solastništvu zgolj z drugo občino oziroma Republiko Slovenijo. V primeru stavbne pravice pa je upravičena občina po tem pozivu le, če je stavbna pravica na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena, ustanovljena vsaj za dobo vračila kredita.

Do kredita ni upravičena občina:

− ki ima zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah sklenjenih z Eko skladom,

− ki nima poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,

− ki nima poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov,

− ki ima blokiran transakcijski račun,

− če se upravičena oseba, njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec upravičene osebe nahaja na seznamu oseb, zoper katere so sprejeti omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.

a) Obrestna mera

Letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 0 %.

Letna obrestna mera za kredite po tem javnem pozivu je spremenljiva, vezana na trimesečni EURIBOR, izračunan za 360 dni, s pribitkom v višini 0 %, ki je fiksen za celotno obdobje odplačevanja kredita.

Če je EURIBOR določen kot negativno število (negativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič (0), vse dokler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna obrestna mera). Če v prihodnosti EURIBOR ne bo več referenčna obrestna mera, se bo uporabila nadomestna referenčna obrestna mera.

b) Odplačilna doba

Odplačilna doba v nobenem primeru ne more presegati 20 (dvajset) let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ 1 (eno) leto. Krediti se odplačujejo v mesečnih ali četrtletnih obrokih.

c) Višina kredita

Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 3 milijone EUR. Skupna zadolžitev kreditojemalca pri Eko skladu ne sme presegati 10 milijonov EUR.

Najvišji delež kredita je omejen z višino priznanih stroškov naložbe in se odobri v deležu od vrednosti priznanih stroškov naložbe ter lahko znaša največ do 85 % priznanih stroškov naložbe.

Višina odobrenega kredita se lahko zniža v primerih, kadar bi bila z najvišjim deležem odobrenega kredita presežena zgornja omejitev dodeljenih javnih sredstev za iste upravičene stroške in glede na pogoje iz soglasja Ministrstva za finance k zadolžitvi.

d) Združljivost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude

Občina je poleg kredita po tem pozivu upravičena pridobiti tudi nepovratno finančno spodbudo Eko sklada po javnem pozivu za nepovratne finančne spodbude občinam. Za isto naložbo lahko občina prejme kredit le v primeru, da predlagana naložba še ni izvedena in izpolnjuje pogoje tega poziva, vsota kredita in nepovratne finančne spodbude pa ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe, razen v primeru, če kreditojemalec že vnaprej soglaša, da se dodeljena nepovratna finančna spodbuda v višini, ki presega priznane stroške naložbe, nameni za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.

Eko sklad ob takem delnem poplačilu kredita ne zaračuna stroškov predčasnega vračila kredita.

a) Splošni pogoji

Naložba, ki je predmet vloge za dodelitev kredita, v času oddaje vloge ne sme biti zaključena.

Do kredita so upravičene le naložbe oziroma faze naložb, ki s strani Eko sklada še niso bile kreditirane.

Naložba mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi.

b) Priznani stroški

Priznani stroški naložbe so vsi stroški, ki so enoznačno in nedvoumno povezani z izvedbo naložbe, razen stroški nakupa zemljišč.

Priznani stroški obsegajo stroške projektiranja (stroški izdelave projektne in pripadajoče tehnične dokumentacije), pridobivanja dovoljenj in zunanjega tehničnega nadzora, stroške nakupa in namestitve opreme in naprav, in vse druge stroške, ki so nedvoumno ter v celoti ali v natančno določljivem deležu povezani z naložbo, ki je predmet dodelitve kredita.

Med priznane stroške ne sodijo stroški DDV (razen v primeru, ko vlagatelj nima pravice do odbitka vstopnega DDV), stroški notranjega nadzora, promocije, študij izvedljivosti in stroški, ki bremenijo vlagatelja neodvisno od izvedbe naložbe, npr. stroški, povezani z inšpekcijskimi pregledi in obratovalnim monitoringom, stroški taks, prispevkov in drugih dajatev.

c) Odsvojitev in oddaje v najem ali zakup

Kreditirana naložba oziroma osnovna sredstva ne smejo biti odsvojena ali oddana v najem ali zakup pred dokončnim poplačilom kredita, razen ob predhodnem soglasju Eko sklada.

d) Zavarovanje kredita

Dodeljeni kredit je potrebno ustrezno zavarovati s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev.

PDF dokument

PDF dokument JP-69ONS22.pdf

Odpri Prenesi 171kb
PDF dokument

PDF dokument A-VLOGA-JP-69ONS22-fd_int.pdf

Odpri Prenesi 483kb