Toplotna izolacija strehe ali stropa: Subvencija

Javni poziv Subvencija 92FS-PO21

Rok za oddajo vloge pred zaključkom naložbe

Veljavnost poziva Do objave zaključka v Ur.l. RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Izolacija in okna

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah ali po pošti Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so finančne spodbude za gospodarstvo v obliki: 

- nepovratnih sredstev in/ali 

- kredita, 

dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na celotnem območju Republike Slovenije za določene nove naložbe, in za nekatere nove naložbe na območjih, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka, Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka in Odlokom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Po tem javnem pozivu je za novo naložbo možna dodelitev nepovratnih sredstev in kredita hkrati ali pa samo nepovratnih sredstev ali kredita.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude na ta javni poziv:

A- toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,

B- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,

C- toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,

D- zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,

E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,

H- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,

I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,

J- zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,

K- optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,

L- vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe,

M - naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote,

N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,

O - vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,

P- uvedba sistema upravljanja z energijo,

R- energetska učinkovitost v tehnološkem procesu.

PDF dokument

PDF dokument 92FS-PO21-Vloga.pdf

Odpri Prenesi 400kb
Excel preglednica

Excel preglednica 92FS-PO21-Obrazec-Presoja-kreditne-sposobnosti.xlsx

Prenesi 209kb
Excel preglednica

Excel preglednica 92FS-PO21-Obrazec-Predlog-zavarovanja-kredita.xlsx

Prenesi 36kb
PDF dokument

PDF dokument PRILOGA_Elementi-presoje-kreditne-sposobnosti-in-ustreznosti-zavarovanja.pdf

Odpri Prenesi 201kb
PDF dokument

PDF dokument Fasadni-sistemi---10.6.2022.pdf

Odpri Prenesi 45kb
PDF dokument

PDF dokument Tehnični-pogoji-92FS-PO21.pdf

Odpri Prenesi 357kb
PDF dokument

PDF dokument Javni-poziv-92FS-PO21-spr3.pdf

Odpri Prenesi 506kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam_rekuperatorji_23.12.2022.pdf

Odpri Prenesi 185kb
PDF dokument

PDF dokument SEZNAM-KURILNIH-NAPRAV-30.12.2022.pdf

Odpri Prenesi 182kb
PDF dokument

PDF dokument PODATKI-O-STRANKI-PRED-VZPOSTAVITVIJO-POSLOVNEGA-RAZMERJA-1.0.pdf

Odpri Prenesi 269kb
PDF dokument

PDF dokument SEZNAM_TOPLOTNIH_ČRPALK_06.-03.-2024.pdf

Odpri Prenesi 2kb