Pnevmatike višjega energijskega razreda: Subvencija

Javni poziv Subvencija 94SUB-PN21

Rok za oddajo vloge POZIV JE ZAPRT

Veljavnost poziva Do objave zaključka v Ur.l. RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Vozila in infrastruktura trajne mobilnosti

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah ali po pošti Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči za okoljske naložbe nakupa in montaže energijsko učinkovitih in varnih pnevmatik na lestvici energijskega razreda A in B, kategorij C2 in C3 (kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L št. 200 z dne 31. 7. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 661/2009 o homologaciji za pnevmatike)), ki so bile kupljene od vključno dne 1. 6. 2021 dalje in nameščene od 1. 10. 2021 dalje pri vozilih za cestni promet:

− kategorij N2, vendar le za vozila katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t (kot je opredeljeno v Odredbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 75/11)),

− kategorij N3,

− kategorij M3,

− kategorij O3,

− kategorij O4.

Pnevmatike kategorij C2 in C3 so pnevmatike za kombinirana ter težka vozila, pri čemer so izvzete terenske in rabljene pnevmatike, ježevke in pnevmatike za posebno uporabo, kot so npr. pnevmatike za dirke in rezervne pnevmatike (kot je opredeljeno v Uredbi (EU) št. 2020/740 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre, spremembi Uredbe (EU) 2017/1369 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009 (UL L št. 177 z dne 5. 6. 2020, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 2020/740 o označevanju pnevmatik).

Energijsko učinkovite in varne pnevmatike so pnevmatike z velikim izkoristkom goriva na lestvici energijskega razreda A in razreda B, določene skladno z Oceno potrebe po pregledu Uredbe (EU) št. 2 2020/740 o označevanju pnevmatik, Uredbo (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU (UL L št. 198 z dne 28. 7. 2017, str. 1) ter Uredbo (ES) št. 661/2009 o homologaciji za pnevmatike. Izkoristek goriva je na energijski nalepki, ki se nahaja na posamezni pnevmatiki, prikazan v obliki barvne lestvice od A do E, pri čemer ima razred najboljšega izkoristka goriva (razred A) najnižji koeficient kotalnega upora. Energijsko učinkovite pnevmatike morajo biti skladne z zahtevami iz Uredbe (EU) št. 2020/740 o označevanju pnevmatik ter iz Uredbe o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 32/06).

Namen javnega poziva je povečati varnost ter gospodarnost in okoljsko učinkovitost cestnega prometa tovornih vozil s spodbujanjem nakupa trajnejših in varnejših pnevmatik z velikim izkoristkom goriva ter zmanjšanjem emisij CO2 v cestnem prometu.

Okoljska naložba po tem javnem pozivu je nakup in montaža pnevmatik, ki so bile kupljene od vključno dne 1. 6. 2021 dalje in nameščene na vozilo od dne 1. 10. 2021 dalje. Čas nakupa in montaže pnevmatik se izkazuje z računom, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena. Pri tem se kot datum izvedbe naložbe šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, oziroma v kolikor datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe šteje datum izdaje računa. V primeru, da se montaža izvede v lastni režiji in za montažo ni bilo izdanega računa, se kot dokazilo datuma montaže upošteva datum na internem delovnem nalogu o montaži.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli tudi za pnevmatike, kupljene v tujini, če zanje ni bila izplačana ali zaprošena druga pomoč Republike Slovenije ali druge države članice Evropske Unije za iste upravičene stroške, v Republiki Sloveniji pa je bila plačana okoljska dajatev skladno z Uredbo o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 32/06).

Za pridobitev nepovratne finančne spodbude za pnevmatike kupljene v tujini je potrebno, da podjetje pridobi pnevmatike v drugi državi članici EU in jih vnese na ozemlje Republike Slovenije ali uvozi iz tretjih držav z namenom dajanja v promet v Republiki Sloveniji ali zaradi lastne uporabe.

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je:

− podjetje, ki proizvedene pnevmatike daje prvič v promet v RS,

− podjetje, ki da pnevmatike prvič v uporabo v RS, če je to podjetje njihov končni uporabnik,

− pridobitelj gum, ki pridobi pnevmatike v drugi državi članici EU ali jih uvozi iz tretjih držav in jih daje prvič v promet v RS,

− pridobitelj gum, ki pridobi pnevmatike v drugi državi članici EU ali jih uvozi iz tretjih držav in jih da prvič v uporabo v RS, če je tudi njihov končni uporabnik.

Za pridobitev nepovratne finančne spodbude je potrebno, da je bila za pnevmatike, ki so prvič dane v promet v Republiki Sloveniji, okoljska dajatev obračunana.

Predmet naložbe po tem javnem pozivu ni nakup obnovljenih pnevmatik.

PDF dokument

PDF dokument Vloga-JP94SUB-PN21.pdf

Odpri Prenesi 249kb
Excel preglednica

Excel preglednica Priloga_Seznam-vozil-z-nameščenimi-pnevmatikami-94SUB-PN21.xlsx

Prenesi 33kb
PDF dokument

PDF dokument Javni-poziv-94SUB-PN21-spr2.pdf

Odpri Prenesi 326kb