Gradnja novih skoraj nič-energijskih stavb: Kredit

Javni poziv Kredit 91FS-sNESPO21

Rok za oddajo vloge pričetek izvedbe po oddaji vloge

Veljavnost poziva Do objave zaključka v Ur.l. RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Gradnja ali celovita obnova stavb

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah ali po pošti Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) gospodarstvu v obliki nepovratnih sredstev in kredita, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb na območju Republike Slovenije.

Zmanjšanje potrebne energije za delovanje stavb je zagotovljeno z usklajenimi ukrepi za doseganje visoke energijske učinkovitosti na ovoju stavbe in na stavbnih tehničnih sistemih, pri čemer je potrebna energija za delovanje stavbe v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v njeni bližini. Skoraj ničenergijske stavbe dolgoročno zagotavljajo nizke stroške obratovanja in vzdrževanja, omogočajo kakovostno delovno in bivalno okolje ter imajo daljši življenjski cikel in nižje okoljske obremenitve. Zaradi celovitega pristopa k načrtovanju, optimizacije ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov na lokaciji stavbe, učinkovitega vodenja, nadzora in izvedbe projektov, je gospodarjenje z investicijskimi sredstvi racionalno, stavbe pa izpolnjujejo prepoznavna EU merila za trajnostno gradnjo z nizkim ogljičnim odtisom. S povečanjem rabe naravnih virov, obnovljivih virov energije in z večjo energijsko učinkovitostjo stavb se zmanjšuje tudi prekomerna onesnaženost zraka z delci PM10 in izboljšuje kakovost zunanjega zraka, kar prispeva k ciljem na področju nizkoogljičnega in krožnega gospodarstva in povečanju odpornosti na vplive podnebnih sprememb.

Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne gradnje novih skoraj ničenergijskih stavb. Za stavbe, ki so skladno s Tehnično smernico TSG-V-006: 2018 o razvrščanju objektov uvrščene med enostanovanjske (1110), dvostanovanjske (1121) oziroma tri- in večstanovanjske stavbe (1122), spodbuda po tem javnem pozivu ne more biti dodeljena.

PDF dokument

PDF dokument 24.-5.-2024_Sprememba_besedila_javnega_poziva_91FS-sNESPO21.pdf

Odpri Prenesi 591kb
PDF dokument

PDF dokument 91FS-sNESPO21-Vloga.pdf

Odpri Prenesi 341kb
Excel preglednica

Excel preglednica 91FS-sNESPO21-Klimatski_podatki_PHPP_T2000-2009_J1991-2010.xlsx

Prenesi 17kb
PDF dokument

PDF dokument 91FS-sNESPO21-Zahtevek-za-izplačilo.pdf

Odpri Prenesi 106kb
Excel preglednica

Excel preglednica 91FS-sNESPO21-Seznam-prilog-k-zahtevku-za-izplačilo-in-upravičeni-stroški.xlsx

Prenesi 22kb
Excel preglednica

Excel preglednica 91FS-sNESPO21-Upravičeni-stroški-za-kredit.xlsx

Prenesi 17kb
PDF dokument

PDF dokument PRILOGA_Elementi-presoje-kreditne-sposobnosti-in-ustreznosti-zavarovanja.pdf

Odpri Prenesi 201kb
PDF dokument

PDF dokument PODATKI-O-STRANKI-PRED-VZPOSTAVITVIJO-POSLOVNEGA-RAZMERJA-1.0-.pdf

Odpri Prenesi 267kb
Excel preglednica

Excel preglednica 91FS-sNESPO21_Presoja-kreditne-sposobnosti.xlsx

Prenesi 197kb
Excel preglednica

Excel preglednica 91FS-sNESPO21_Predlog-zavarovanja-kredita.xlsx

Prenesi 37kb