Celovita prenova večstanovanjske stavbe: Subvencija

Javni poziv Subvencija Pilotni razpis energetsko pogodbeništvo

Rok za oddajo vloge 31. 10. 2022

Veljavnost poziva 31. 10. 2022

Namenjeno za skupinska

Tip naložbe Gradnja ali celovita obnova stavb

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Eko sklada, poslana mora biti tudi elektronska verzija Naslov in uradne ure


Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinancirane s strani podjetja za energetske storitve, ki bo zagotovilo izvajanje storitev energetske učinkovitosti in ga bodo etažni lastniki izbrali na trgu ponudnikov teh storitev. Dodelitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu je mogoča le, če bo vsaj tretjina priznanih stroškov naložbe financirana s strani pogodbenika. Naložba se mora pogodbeniku poplačevati bodisi po računih za energijo bodisi na osnovi računov za storitve energetske učinkovitosti, skladno s pogodbo med etažnimi lastniki oziroma njihovim pooblaščencem in izbranim pogodbenikom. Ročnost financiranja poplačila pogodbenih obveznosti s strani pogodbenika mora znašati vsaj pet let. Iz pogodbe mora biti razvidno, da pogodbenik garantira dogovorjene prihranke energije.

Pravica do spodbude se lahko dodeli samo za novo naložbo. Nova naložba je izvedba celovite prenove večstanovanjske stavbe, ki bo zaključena po oddaji vloge za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu, pri čemer mora biti vloga oddana pred pričetkom izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Namen javnega razpisa je razviti nov finančni inštrument, ki bo omogočil večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Koncept finančnega instrumenta je bil razvit v okviru projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ALIFE17 IPC/SI/000007B je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Razpisana sredstva se bodo dodelila za naložbe, ki bodo v izbirnem postopku višje ocenjene in ovrednotene skladno z merili javnega razpisa.

Spremembe glede na predhodni pilotni razpis, ki je bil objavljen avgusta 2021 in zaključen konec decembra 2021:

  • Tehnični pogoji: še vedno je zahtevana celovita prenova, v skladu s projektom C4C. Vendar bodo ob tem etažni lastniki imeli več fleksibilnosti pri izbiri načina izvedbe celovite prenove oz. pri naboru zahtevanih ukrepov. Na predhodnem razpisu je bila obvezna izvedba toplotne izolacije fasade, toplotne izolacije strehe in optimizacije sistema ogrevanja. Sedaj bodo etažni lastniki ob toplotni izolaciji fasade, ki je še vedno obvezna, ostale ukrepe lahko izbrali sami. Še vedno je obvezna izvedba najmanj treh ukrepov. Energijski razred stavbe po izvedeni prenovi mora dosegati vsaj razred B2, skladno s PURES.
  • Merila: manjše spremembe so pri točkovanju oziroma merilih. Celovitejše prenove bodo še vedno bolje ocenjene, s čimer se bo vlagatelje usmerjalo v izvedbo čim več ukrepov. Določeno pa je minimalno število točk, ki jih je treba zbrati z naborom ukrepov. Vloge se bodo ocenjevale na podlagi naslednjih meril: obseg in zahtevnost celovite prenove (do 49 točk, minimalno potrebno št. točk 15); statična sanacija (do 30 točk); dozidave (prizidave) in/ali nadzidave (do 15 točk); delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani pogodbenika (do 15 točk).
  • Obvezno je, da pogodbenik garantira dogovorjene prihranke energije, iz katerih se poplačuje naložba, kar mora biti razvidno iz pogodbe. Na predhodnem razpisu je bila to zgolj možnost, ki je prinesla dodatne točke v merilih.
  • Ročnost financiranja poplačila pogodbenih obveznosti s strani pogodbenika mora znašati vsaj 5 let (na predhodnem razpisu vsaj 10 let).
PDF dokument

PDF dokument 1_Javni-razpis_pogodbeništvo_1.pdf

Odpri Prenesi 333kb
PDF dokument

PDF dokument 2_Tehnični-pogoji_pogodbeništvo.pdf

Odpri Prenesi 368kb
PDF dokument

PDF dokument 3_Obrazec-Vloga.pdf

Odpri Prenesi 825kb
Excel preglednica

Excel preglednica 4_Obrazec-Seznam_lastnikov.xlsx

Prenesi 102kb
PDF dokument

PDF dokument 5_Vzorec-Pogodbe-o-izplačilu-nepovratne-finančne-spodbude.pdf

Odpri Prenesi 204kb
Excel preglednica

Excel preglednica 6_Klimatski_podatki_za_izracune_stavb_z_metodo_PHPP_T2000-2009_J1991-2010.xlsx

Prenesi 16kb
PDF dokument

PDF dokument 7_Označba-vloge.pdf

Odpri Prenesi 210kb
PDF dokument

PDF dokument Eko-sklad_pilotna-razpisa_FAQ.pdf

Odpri Prenesi 194kb
PDF dokument

PDF dokument Eko-sklad_pilotna-razpisa_koraki.pdf

Odpri Prenesi 143kb
PDF dokument

PDF dokument Eko-sklad_pilotna-razpisa_VABILO-na-info-delavnico_20-06-2022.pdf

Odpri Prenesi 159kb